Komunikat dot. delegata Iskierki Szczecin

14 maja 2021 Informacje

W związku z treścią korespondencji mailowej prowadzonej z Panem Robertem Bikowskim dotyczącej interpretacji zapisów Statutu ZZPN oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN wskazuje, na nadinterpretację dokonaną przez Pana Bikowskiego, który nie jest osobą uprawnioną ani do samodzielnej interpretacji tych przepisów ani do reprezentacji ZZPN ani tym bardziej do ograniczania prawa członków ZZPN do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

Do siedziby ZZPN wpłynęło w wyznaczonym przez Zarząd terminie zgłoszenie Sebastiana Podzińskiego jako delegata Osiedlowego Klubu Sportowego Iskierka Szczecin. Pan Sebastian Podziński został prawomocnym orzeczenie Komisji Odwoławczej ZZPN w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie 14/KOZZPN/2020 ukarany karą 4 miesięcy dyskwalifikacji.  Pan Sebastian Podziński nie jest zawodnikiem, a zatem wbrew twierdzeniom Pana Roberta Bikowskiego zgodnie z jasnym i wyraźny zapisem art.  19 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN kara orzeczenia w miesiącach liczy się wobec niego także w okresie przerwy między rozgrywkami. 

Zgodnie z § 47 Statutu PZPN zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego ZZPN określają przepisy regulaminu dyscyplinarnego PZPN. Nie jest zatem dopuszczalne aby jasne i klarowne przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN na potrzeby organizowania Walnego Zgromadzenia Delegatów ZZPN były przez Pana Roberta Bikowskiego interpretowane w oparciu o Regulamin Rozgrywek Mistrzowskich ZZPN, które to regulamin nie ma umocowanie statutowego w zakresie zasad karania oraz trybu postępowania dyscyplinarnego.  

Prawo do udziału Walnym Zgromadzeniu jest podstawowym prawem statutowym określonym w § 17 ust. 1 statutu ZZPN. Nie może ono być ograniczane, w innych przypadkach niż w statucie określonych. 

Próba ograniczenia tego prawa poprzez różnego rodzaju nielegalne działania Pana Roberta Bikowskiego, wskazują na powzięty zamiar nielegalnego wpływu na przebieg Zgromadzenia, zwłaszcza w kontekście tego, iż dotyczy to Zgromadzenia Wyborczego. 

Oczekują uznania delegata za prawidłowego i niezwłoczne przesłanie wymaganych statutem informacji. W przeciwnym razie będziemy kwestionować ważność Zgromadzenia i powziętych na nim uchwał. 

Jednocześnie wnosimy o przekazanie niniejszego pisma wraz z dokumentacją dotycząca zgłoszenia delegata oraz jego wyroku dyscyplinarnego Przewodniczącemu Walnego Zebrania Delegatów w dniu 21 maja 2021r. celem umożliwienia mu, jako osobie odpowiedzialnej za ocenę prawidłowości ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Delegatów weryfikacji stanowiska Pana Roberta Bikowskiego co do niedopuszczenia prawidłowo zgłoszonego delegata.


Autor: dwp